Forbønn


Ved sykdom, når en har motgang eller er i vanskelige livssituasjoner, kan det være godt å bli bedt for.
 

Personlig forbønn


En viktig tjeneste i en menighet er personlig forbønn. Dette hører med til den omsorg en menighet har for sine medlemmer.                                                                                                                                            

I Bore menighet har vi tre personer i  tjeneste med å be for enkeltpersoner som ønsker det. Det er Olav Vestvik, Andrine Homme og Marit Lauvskar.  Det ligger dem alle på hjertet å be for mennesker som ønsker forbønn. De vil ikke si at de har nådegave til å helbrede, men de har forventninger til hva Gud gjør ved denne tjenesten. Gud har gitt oss mange løfter knyttet til bønn. ”Be, så skal dere få. ” Mt 7,7. Se også Jakob 5,13-16.  Vi vil gjerne at det skal være en lav terskel for å ta kontakt. Ingen ting er for lite og ingen ting for stort til å be om.  


Forbønnen kan foregå hjemme hos den som ønsker forbønn, i kirken eller kirkestua eller annet sted der det er naturlig. De vil alltid gå minst to sammen. En kan foreta forbønn både med og uten salving. 

Absolutt taushetsplikt.                                                        


Den som ønsker forbønn kan ta kontakt med en av de tre i gruppen og gjerne si hvem av de andre en ønsker skal komme med. Det er også mulig å formidle ønske om forbønn gjennom presten.Stort eller lite; det er godt å bli bedt for, så ikke nøl med å ta kontakt! Olav Vestvik, tlf. 957 20 085Andrine Homme, tlf. 909 76 477Marit Lauvskar, tlf. 900 87 024


Forbønsteneste – Bore bedehus


Basis for tenesta er henta frå 1.Tim.2.1:”Så legg eg dykk framfor alt på hjarta at de ber fram bøner ogforbøner, påkalling og takk for alle menneske.”  


Tenesta blir utført Vanlegvis kvar tysdag mellom kl. 20.00 og kl. 22.00.

Deltakarar Frå Bore bedehus / Bore kyrkjelyd. 

Innhald Bøn, bibellesing og samtale.


Vi har ei bøneliste til utgangspunkt for kveldane. Vi ber for landet, krinsen vår og det som skjer i kyrkje og bedehus. Alle medarbeidarar, som har teke på seg eit spesielt ansvar i arbeidet, blir hugsa på.Har du bøneønske for andre og/eller sjølv  behov for forbøn, kan du senda SMS til tlf. nr 95720085. Du kan og bruka kontaktskjemaet til Bore bedehus. For kvart semester blir det arbeidd ut ei liste med oversikt over kva tid den einskide har bøneansvar.  Oftast er det to som møter opp. Dei har teieplikt. 


Er dette ei oppgåve for deg? Om svaret er JA, ta kontakt med Olav Vestvik, tlf 95720085 eller e-post ovestvik@gmail.com  

Nye deltakarar er hjarteleg velkomne. Ynskjer du meir informasjon om forbønstenesta, er det berre å ta kontakt.

Tilbake